ochrona/doradztwo/szkolenie/dr Jarosław Hebda

Doradztwo i Audyty

Noe wybudował Arkę zanim zaczął padać deszcz.

Oferujemy doradztwo i konsultacje w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa a także audyty bezpieczeństwa osobistego, obiektów oraz całych podmiotów – firm i instytucji.

Audyt bezpieczeństwa podmiotu

Audyt bezpieczeństwa to proces analityczny mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa audytowanego podmiotu. Etapy audytu to:  

Skład zespołu audytorskiego:

Audyt podatności podmiotu na zagrożenia o charakterze dywersyjnym
nowość na rynku bezpieczeństwa w Polsce

W dobie konfliktów hybrydowych, a przede wszystkim w obliczu konfliktu wokół Ukrainy i prowokacji Rosji wobec państw bałtyckich połączonych z nową doktryną wojskową Rosji, zagrożenie aktami dywersji w Polsce przechodzi ze sfery science fiction do rzeczywistości.

Plany ewentualnościowe

Podmiotom gospodarczym oraz instytucjom oferujemy opracowanie planów ewentualnościowych a także wdrożenie i okresowe testowanie określonych w nich procedur stanowiących odpowiedź na wystąpienie nagłego zagrożenia na dużą skalę i pozwalających na podtrzymanie działalności podmiotu w sytuacjach: katastrofy naturalnej, technicznej lub budowlanej, pożaru, poważnej awarii, cyberataku, zamachu terrorystycznego lub groźby takiego zamachu.

Organizacja ochrony obiektu

Nadzór nad bezpieczeństwem podmiotu

W ramach sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem podmiotu realizujemy szereg działań mających na celu stałe podnoszenie poziomu jego bezpieczeństwa:

Nadzór nad bezpieczeństwem właściciela, rodziny, członków zarządu i innych kluczowych dla podmiotu osób

W ramach sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem osób realizujemy szereg działań mających na celu stałe podnoszenie poziomu ich bezpieczeństwa:

Organizacja zabezpieczenia imprezy masowej

Oferuję organizowanie zabezpieczenia imprez masowych. Usługa zawiera:

Pomoc przy wyborze firmy ochrony

Przez ponad dwadzieścia lat organizowałem, realizowałem i koordynowałem ochronę obiektów, konwojów i imprez masowych. Wiem czego wymagać od usługodawcy i wiem ile taka usługa powinna kosztować. Obecnie doradzam zarówno odbiorcom, jak i dostawcom tych usług. Od końca lat 90. współpracuję z wieloma podmiotami oferującymi usługi w zakresie bezpieczeństwa, zarówno z potentatami rynku ochrony – najpierw jako podwykonawca szerokiej palety usług, a obecnie jako niezależny konsultant – jak również z małymi, ale bardzo wąsko wyspecjalizowanymi firmami. Znam rynek ochrony i najważniejszych graczy. Potrafię wskazać odpowiedniego partnera zarówno w skali lokalnej, jak i w wymiarze ogólnokrajowym, np. do realizacji zamówienia sieciowego.

Detailed Country Report

Przedsiębiorcom zamierzającym inwestować w krajach lub regionach podwyższonego ryzyka oferujemy sporządzenie Detailed Country Report. Jest to oparty na wnikliwych badaniach szczegółowy raport na temat warunków bezpieczeństwa dla planowanego konkretnego projektu w określonym miejscu wskazanego kraju. W przeciwieństwie do większości ośrodków badawczych, poprzedzające sporządzenie raportu badania prowadzimy w trzech etapach, co pozwala inwestorowi wycofać się z zamiaru podjęcia inwestycji po pierwszym lub drugim etapie i uniknąć w ten sposób dalszych – już niepotrzebnych – kosztów. Poszczególne części raportu sporządzane są przez specjalistów w odpowiednich dziedzinach.

Etap I to analiza stanu bezpieczeństwa i jego determinant w kraju planowanej inwestycji oraz całym regionie. Sporządzona przez analityków bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ekspertów specjalizujących się w opisywanym regionie świata analiza stan aktualny a także prognozy w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. Wnioski zawarte w tej części raportu są syntezą wyników analiz co najmniej trzech niezależnych ekspertów lub co najmniej dwóch pracujących niezależnie zespołów ekspertów.

Etap II to szczegółowa analiza stanu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym (miejscowość i otoczenie) oraz regionalnej (prowincja, dystrykt). Analiza uwzględnia skalę i specyfikę planowanej inwestycji.

Etap III to drobiazgowa analiza wszelkich uwarunkowań bezpieczeństwa planowanej inwestycji. Najbardziej obszerna część raportu. Wymaga prowadzenia badań na miejscu a także zaangażowania czynników miejscowych.

Zabezpieczanie firm i instytucji przed aktami terroru i terroryzmu bombowego.

Merytoryczna pomoc przy organizowaniu przetargów dot. bezpieczeństwa.

Pomagam określić potrzeby i właściwie sformułować specyfikację warunków zamówienia – tak, aby wyłoniony w wyniku postępowania dostawca najlepiej spełniał rzeczywiste potrzeby zamawiającego.