ochrona/doradztwo/szkolenie/dr Jarosław Hebda

Publikacje

Jarosław Hebda, Incydent bombowy. Zagrożenie instytucji, biznesu i ważnych osobistości w Polsce. Zapobieganie – unikanie – minimalizacja skutków.

Książka o charakterze podręcznikowo-poradnikowym dla osób, które nie mając profesjonalnego przygotowania do zwalczania zagrożeń bombowych, mogą stanąć w ich obliczu przede wszystkim z uwagi na charakter wykonywanej pracy, specyfikę miejsca pracy czy wreszcie ponadprzeciętny status majątkowy. W pierwszej części opracowania przedstawiono charakterystykę zagrożeń wynikających z otrzymania niebezpiecznej przesyłki, podłożenia urządzenia wybuchowego oraz informacji o podłożeniu takiego urządzenia. Druga część to prowadzony krok po kroku instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia wszystkich powyższych zagrożeń. Tarnów 2015.

Jarosław Hebda, VIP assassination as a tool of political struggle.

Artykuł w j. angielskim w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wrocław 2015. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy zamachy na ważne osobistości były i są skutecznym narzędziem walki politycznej. Krótka analiza okoliczności a także konsekwencji – zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie – wyselekcjonowanych piętnastu udanych i nieudanych zamachów od Juliusza Cezara do Osamy bin Ladena udowadnia, iż zabójstwo kluczowej osobistości rzadko w sposób znaczący wpływa na bieg historii, a jeżeli już, to najczęściej w sposób przeciwny do zamierzonego przez sprawców i ich mocodawców.

Jarosław Hebda, System bezpieczeństwa kluczowych osobistości życia publicznego w Polsce – potrzeba jego utworzenia a także wymogi i postulaty organizacyjno-funkcjonalne.

Artykuł w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Wrocław 2015. Artykuł jest próbą  wykazania potrzeby utworzenia systemu bezpieczeństwa kluczowych osobistości w Polsce a następnie dokonania identyfikacji niezbędnych w tym zakresie działań organów państwa. Tło dla podjętych rozważań stanowią zagrożenia bezpieczeństwa kluczowych osobistości w Polsce – zarówno te nowe, które powstały w ostatnim czasie – konflikt wokół Ukrainy i ataki zarażonych ideologią dżihadu „samotnych wilków” – jak i te stare, których istnienie wszakże dopiero teraz dotarło do świadomości zarówno ogółu, jak i samych zainteresowanych – afera taśmowa.

Jarosław Hebda, VIP assassination as a tool of asymmetric warfare in post Cold War era.

Artykuł w j. angielskim w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Wrocław 2014. Artykuł jest próbą ukazania dlaczego i w jaki sposób zabójstwo ważnych osobistości jest jednym z narzędzi rozwiązywania konfliktów o charakterze asymetrycznym. Postrzeganie czynnika ludzkiego jako najistotniejszego prowadzi do przekonania, iż eliminacja kluczowych postaci stanowi skuteczne narzędzie rozwiązywania pozimnowojennych konfliktów. Godnym zaznaczenia jest, iż nie tylko aktorzy niepaństwowi – co oczywiste – ale również państwa uciekają się do tej metody, czego dowodzą coraz częstsze przypadki „targetet killings”, dokonywanych przede wszystkim przez amerykańskie i izraelskie służby wywiadowcze i siły zbrojne.

Andrzej Dawidczyk, Jarosław Hebda, Kierunki modyfikacji systemu bezpieczeństwa ważnych osobistości w Polsce na tle wydarzeń na Ukrainie.

Artykuł w publikacji pt. „Bezpieczeństwo osób podlegających ustawo ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku”, wydanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Szczytno 2014. Autorzy na wstępie wskazują na wynikający z konfliktu wokół Ukrainy wzrost poziomu zagrożenia osobistości życia publicznego w Polsce a także dokonują identyfikacji prawdopodobnych postaci, jakie może przybrać zagrożenie z tego kierunku. W zasadniczej części opracowania wskazują na konieczność dokonania redefinicji pojęcia bezpieczeństwa osobistości w Polsce oraz wskazują kierunek zmian, jakie powinny być dokonane zarówno na szczeblu państwa, jak również służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osobistości życia publicznego.